Regulamin

Regulamin Sklepu

§1. Postanowienia ogólne 

Sklep Internetowy SILKARS działający pod adresem: https://silkars.com, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez SilkArs sp. zo.o., ul. Rynek 7, 39-100 Ropczyce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716397, NIP: 8181722585, kapitał zakładowy 6000 zł zwaną w niniejszym regulaminie „SILKARS”. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 • Sklep– sklep internetowy funkcjonujący pod adresem: https://silkars.com 
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zgodnie z zasadami regulaminu dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym; 
 • Konsument – Klient to osoba fizyczna, korzystająca ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalności gospodarczą lub zawodową, która zgodnie z zasadami  tegoż regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym; 
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
 • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim SILKARS skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta; 
 • Newsletter – informacje przekazywane drogą internetową na temat nowości i promocji oferowanych przez SILKARS 
 • Baza Sklepu – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu służące do realizacji składanych przez nich zamówień; 
 • Koszyk – element Sklepu, za pomocą, którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, kwota do zapłaty, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.; 
 • Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu i jego właściwości. 

§2. Postanowienia Ogólne  

1. Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.  

2. Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa. 

3. Strona każdego produktu zawiera następujące informacje: ogólny opis produktu, cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy itp. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy.  

4. Zakup w Sklepie Internetowym możliwy jest po dokonaniu rejestracji lub jednorazowo jako gość bez konieczności rejestracji (Kupuję jako gość). 

§3. Składanie zamówień 

 1. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowejhttps://silkars.com
 2. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu. 
 3. W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:  zamawiany towar i rozmiar produktu, jeżeli produkt oferowany jest w różnych rozmiarach;  adres, na jaki ma być dostarczony towar;  sposób dostawy;  sposób płatności. 
 4. W sklepie nie ma możliwości dokonania płatności za pobraniem (gotówką do rąk kuriera). 
 5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie kliknięcia na pole „Zamawiam i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z SILKARS umowy kupna sprzedaży produktów objętych zamówieniem. 
 6. Do momentu kliknięcia przez Klienta na pole „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zawartości koszyka. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
 7. Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji SILKARS wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. 
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie http://www.silkars.com 
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie danych zamówienia oraz Regulaminu sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z regulaminem sprzedaży, pobrać go oraz sporządzić jego wydruk. Wcześniejsze zamówienia dostępne są w ramach konta po zalogowaniu. Sklep Internetowy SILKARS nie przechowuje treści zawartych umów. 
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

§4. Połączenia zamówień 

 1. W przypadku chęci połączenia kilku zamówień prosimy, aby Klient dokonał wpłaty jednym przelewem bankowym, w którym należy uwzględnić kwotę wszystkich zamawianych produktów wraz z jednym kosztem transportowym. W tytule przelewu należy wpisać poszczególne numery zamówień, jakie powinny zostać zrealizowane łącznie. 

§5. Ceny towarów 

 1. Sklep Internetowy zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.silkars.com i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu. 
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanym produkcie na Stronie produktowej: podawane są w kwotach brutto; podawane są w złotych polskich, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną produktu jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania zamówienia przez Klienta. 
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na stronie http://www.silkars.com, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności  
 5. SILKARS zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach. 
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu. 
 7. Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej http://www.silkars.com. 

§6. Formy płatności i dostawy 

 1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać: 
  • szybkim przelewem internetowym, 
  • zwykłym przelewem na rachunek bankowy 
 2. SILKARS umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez przelewy24 
 3. W przypadku, gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 2 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu. 
 4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (Express) Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
 5. Aktualny cennik dostaw dostępny jest w Sklepie Internetowym pod adresem https://silkars.com/?project=formy-dostawy 

§7. Realizacja zamówień 

 1. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych produktów do Klienta. 
 2. Zamówienia będą realizowane niezwłocznie po ich złożeniu. 
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia. 
 4. Sklep Internetowy SILKARS zobowiązuje się do dostarczenia produktów wolnych od wad. 

§8. Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową 

 1. Reklamacje należy składać na adres: SILKARS sp. z o.o., ul. Rynek 7, 39-100 Ropczyce 
 2. Składając reklamację należy dostarczyć do SILKARS reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod  adresem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ 
 3. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. 
 4. SILKARS rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia reklamacji. 
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta SILKARS naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru. 

§9. Prawo do odstąpienia od umowy 

 1. Mogą Państwo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, (SILKARS sp. z o.o., ul. Rynek 7, 39-100 Ropczyce, e-mail: biuro@silkars.com, tel. +48 605 858 282)  
  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Lub skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ 
 2. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 3. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie,  
  a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Odesłanie towaru do sprzedawcy nastąpi nie później niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie towaru.  Zwrotu płatności dokonamy na numer rachunku wskazany w oświadczeniu o wymianie/odstąpieniu od umowy. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli Konsument otrzymał rzeczy w związku z umową, będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.  
 4. Przez koszty dostarczenia rozumie się pierwszą przesyłkę od sprzedającego do kupującego. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zobowiązuje go do odesłania produktu na własny koszt. Co więcej, klient nie musi otrzymać zwrotu za dokładnie taki sposób przesyłki, jaki pierwotnie wybrał. Zgodnie z ustawą sprzedający musi zwrócić konsumentowi kwotę odpowiadającą najtańszemu sposobowi dostawy obowiązującemu w tym sklepie internetowym. Jeśli więc klient wybrał droższą dostawę kurierem, a była możliwość wysłania produktu tańszą przesyłką pocztową, konsument który odstępuje od zawartej umowy, może oczekiwać zwrotu kwoty za tańszy sposób dostawy. 

§10. Newsletter sklepu internetowego 

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania, Newslettera Sklepu Internetowego. 
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. 
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez SILKARS korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. 
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z SILKARS. 

§11. Dane osobowe 

 1. W trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. 
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
 1. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

§12. Własność intelektualna  

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.  

2. Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.  

3. Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu i spółki SilkArs.  

§13. Postanowienia końcowe 

Zakończenie świadczenia usług 

 1. SILKARS zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, który w sposób rażący lub uporczywy: 

  1. dopuszcza się działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Sklepu Internetowego, 

  2. działa na szkodę SILKARS, podejmując działania sprzeczne  
   z niniejszym Regulaminem,

  3. uchyla się od dokonania płatności za złożone Zamówienie w terminie, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

  4. w przypadku, gdyby Użytkownik podjął działania, które nie są sprzeczne z Regulaminem, a zostaną przez SILKRS uznane za niepożądane, SILKARS zawiadomi o tym fakcie Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, z żądaniem natychmiastowego zaprzestania podejmowania tych działań. 

  5. o dokonanej blokadzie Konta Użytkownik zostanie poinformowany mailowo, w dniu dokonania blokady. 

  6. konto Użytkownika zostanie odblokowane przez SILKARS, na podstawie przesłanych przez Użytkownika wyjaśnień, na adres e-mail:biuro@silkars.com jeżeli zostaną one uznane przez SILKARS za wystarczające.

  7. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji SILKARS.

 2. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 4. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez SILKARS w Sklepie Internetowym są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

 5. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmiany do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.10.2018 r.